แหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยว

เนื่องจากตำบลเมืองลี  มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้จึงสมบูรณ์ด้วยแหล่งธรรมชาติมากมาย เช่น น้ำตก ภูเขา แม่น้ำ ลำธาร ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติด้านท่องเที่ยวของตำบลเมืองลี  มีมากมายหลายประเภท และมีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาต่อไป  โดยทรัพยากรด้านท่องเที่ยวที่สำคัญ  สามารถสรุปได้ดังนี้

๑. น้ำตกตาดหมอก
อยู่อาณาเขตบ้านน้ำอูนหมู่ที่ ๑ ห่างจากตัวหมู่บ้านน้ำอูนประมาณ  ๒  กิโลเมตร  น้ำตกสูงประมาณ  ๕๐  เมตร    น้ำตกลดหลั่นลงมาตามโขดหินเป็นชั้นๆบริเวณน้ำตกมีป่าไม้ทึบ ทำให้เกิดหมอกปกคลุมตลอดปี  เป็นที่มาของชื่อน้ำตกตาดหมอกเมื่อขึ้นไปยังชั้นสูงสุดสามารถมองลงมาเห็นทิวทัศน์ของตำบลเมืองลี และตำบลปิงหลวงโดยทั่วถึง. น้ำตกวังเขียว
อยู่อาณาเขตบ้านน้ำอูน  หมู่ที่ ๑ อยู่ระหว่างทางไปน้ำตกตาดหมอกลักษณะเป็นบริเวณกว้างมีหินขนาดใหญ่เป็นหน้าผา  น้ำตกไหลผ่านซอกหินแคบ ๆ น้ำมีความลึกประมาณ ๓ เมตร  มีหน้าผาสำหรับกระโดดน้ำเล่น๓. น้ำตกวังมน
อยู่อาณาเขตบ้านน้ำอูนหมู่ที่ ๑  ถัดจากน้ำตกวังเขียวไปอีก  ๒๐๐  เมตร  มีบริเวณกว้างขวาง และร่มรื่น. น้ำตกนางกวัก
ระยะทางอยู่ห่างจากหมู่บ้านนาหมอ  หมู่ที่  ๓  ประมาณ   ๑  กิโลเมตร  มีลักษณะน้ำตกเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกันลงมาสูงประมาณ   ๓๐  เมตร  ไหลจากลำห้วยนางกวักตกลงมากระทบดาดหินเบื้องล่างทำให้เกิดทัศนีย์ภาพที่สวยงาม สามารถเดินทางเข้าไปชมน้ำตกได้อย่างสะดวก๕. น้ำตกวังพระง่าง
อยู่อาณาเขตบ้านวังน้ำเย็น   หมู่ที่ ๕ อยู่ห่างจาก  อบต.เมืองลี  ประมาณ  ๘  กิโลเมตร   ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำลี   มีน้ำตกจากหน้าผาจำนวนหลายชั้น  เป็นเขตอนุรักษ์สงวนพันธุ์ปลาของหมู่บ้านวังน้ำเย็น  มีป่าอุดมสมบูรณ์  ทิวทัศน์สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนลักษณะน้ำตกเป็นแอ่งน้ำกว้าง  สามารถเล่นน้ำได้  มีปลาหลายชนิด. น้ำตกน้ำฮาก
อยู่อาณาเขตบ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ ๕  สภาพพื้นป่าอุดมสมบูรณ์น้ำตกสูงประมาณ  ๖๐  เมตร   ทิวทัศน์สวยงาม๗. น้ำตกลีขวาง
ทางแยกก่อนถึงน้ำตกวังปากประตู  ๑.๕  เมตร  น้ำตกสูงและมีหลายชั้นมีโขดหินใหญ่เป็นผาสูงชัน เป็นแหล่งอาศัยของปลาหายาก  เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์


. น้ำตกน้ำทวาย
อยู่อาณาเขตบ้านนาหมอหมู่ที่ ๓ อยู่ห่างจากบ้านนาหมอประมาณ  ๑,๐๐๐ เมตร สภาพน้ำตกสวยงามมากมีหลายชั้น เหมาะแก่การท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์