สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริการส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒    ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

ตำบลเมืองลี เป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในอำเภอนาหมื่น ตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของจังหวัดน่านสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ตั้งอยู่เลขที่  ๖๖  หมู่ที่ ๒  บ้านป่าซาง  ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น  ห่างจากตัวอำเภอ ประมาณ  ๒๕  กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดน่าน  ระยะทางประมาณ  ๑๐๕   กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

– ทิศเหนือ     ติดต่อกับตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย     จังหวัดน่าน
– ทิศใต้     ติดต่อกับตำบลปิงหลวง   อำเภอนาหมื่น     จังหวัดน่าน
– ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลนาทะนุง   อำเภอนาหมื่น     จังหวัดน่าน
– ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลบ้านเวียง   อำเภอร้องกวาง     จังหวัดแพร่

เนื้อที่โดยประมาณ

ตำบลเมืองลีมีเนื้อที่โดยประมาณ   ๗๕  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๔๖,๕๐๐๐

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ของตำบลเมืองลี ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๕  จะมีที่ราบเฉพาะบริเวณที่อยู่อาศัย  และพื้นที่เกษตรกรรมบางส่วน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะสูงชัน ( Steep   Land ) ซึ่งไม่เหมาะกับการเกษตรกรรม ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ลาด ( Slop Land )  ซึ่งมีประมาณ ๓%  ของพื้นที่ทั้งหมด

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของพื้นที่ตำบลเมืองลีอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน มีความแตกต่างกันของฤดูกาล โดยอากาศจะร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และหนาวเย็นในฤดูหนาว โดยได้รับอิทธิพลจามลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดพาเอาความชุ่มชื่นมาสู่ภูมิภาค ทำให้มีฝนตกชุก ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน และจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาเอาความหนาวเย็นสู่ภูมิภาคในเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ และในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้มีสภาพอากาศร้อน

นอกจากนี้พื้นที่ตำบลเมืองลี ยังมีสภาพภูมิอากาศโดยรอบเป็นหุบเขาและภูเขาสูงชันมาก ทิวเขาวางตัวในแนวเหนือใต้ ทำให้บริเวณยอดเขาสามารถรับความกดอากาศสูงที่แผ่มาจากประเทศจีนในฤดูหนาวได้อย่างทั่วถึงและเต็มที่ ขณะเดียวกันที่ทิวเขาวางตัวเหนือใต้ ทำให้เสมือนกำแพงปิดกั้นลมมรสุมทางทิศตะวันออก รวมทั้งยังมีระดับความสูงเฉลี่ยบนยอดเขากับความสูงเฉลี่ยที่ผิวดินแตกต่างกันมาก และยังมีระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล จากปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ ในตอนกลางวันถูกอิทธิพลของแสงแดดเผา ทำให้อุณหภูมิร้อนมาก และในตอนกลางคืนจะได้รับอิทธิพลของลมภูเขาพัดลงสู่หุบเขา ทำให้อากาศเย็นในตอนกลางคืน

ลักษณะของดิน

ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นแบบดินภูเขาตามสภาพของพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูง ดินตื้นมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เนื่องมาจากการกัดกร่อนหรือมีหญ้าคาหรือวัชพืชอื่นๆ ขึ้นปกคลุมหนาแน่น มักมีการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ไม่เหมาะสมต่อการทำการเกษตรเท่าที่ควร

ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำตำบลเมืองลี

– แม่น้ำสายหลัก 3 สาย คือ 1. แม่น้ำลี     2.แม่น้ำอูน       3.แม่น้ำแขว่ง
– แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  ฝาย 35 แห่ง

ลักษณะของไม้และป่าไม้

ทรัพยากรป่า
ตำบลเมืองลี มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีป่าไม้ปกคลุม ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำตกหลายแห่ง

  • พื้นที่ป่าทั้งหมด   จำนวน    32,676 ไร่
  • พื้นที่อยู่อาศัย   จำนวน   550 ไร่
  • พื้นที่ทำการเกษตร   จำนวน  12,774 ไร่

จำนวนประชากร

ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี   มีจำนวน  ๗ หมู่บ้าน  ๕๓๑ ครัวเรือน

ข้อมูลประชากร  ณ  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐