ติดต่อหน่วยงาน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
เลขที่ ๖๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ ๐๘๐-๖๗๖๙๒๙๒
Email : muangleenan@hotmail.com

https://www.muanglee.com