ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

team1-01นายวิชิต บัตริยะ
นายก อบต.เมืองลี

team1-02
นายมนัส ถาธิ
รองนายก อบต.

team1-03
นายสมศักดิ์ ศรีแก้ว
รองนายก อบต.

team1-04
นายวิภูชาญ ขันคำ
เลขานายก อบต.