ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

team1-01นายวิชิต บัตริยะ
นายก อบต.เมืองลี
โทร 089-853-7695

team1-02
นายมนัส ถาธิ
รองนายก อบต.
โทร 084-616-3252

team1-03
นายสมศักดิ์ ศรีแก้ว
รองนายก อบต.
โทร 091-171-2629

team1-04
นายวิภูชาญ ขันคำ
เลขานายก อบต.
โทร 084-804-2364