การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโดยมีตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เข้าร่วมประชุม