การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รูปภาพการมีส่วนร่วมของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และพนักงานส่วนท้องถิ่น ในการเข้าร่วมหารือเพื่อเข้าร่วมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวอย่าง โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2562