เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตเมื่อมีการประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต ตามแนวทาง “เมืองลีร่วมใจ ใส่ใจ ป้องกันการทุจริต”

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี