สมาชิกสภา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

นายธวัชชัย  แก้วธรรม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

นางวาสนา  จันอูน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

นายวีระ  เขื่อนคำ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

นางภิญญาดา  ธิป่าหนาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.2   

นายชลิต  อินทร์ขวาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.3

นายเทียบ  ธนะภัคพลชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.3   

นายจารีนทร์  ใจหลวงคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.4   

นายประยูร  ใจเปี้ย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.5 

นายบูรพา  มาละโส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.5   

นายจำเนียร  มาอิ่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.6 

นายศิริโชค  นวลแขว่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.6 

นายเจียมศักดิ์  ปัญญาเปี้ยว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ม.2