ประกาศองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประกาศดุลยพินิจ