ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานวิชาการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี

19.2 ประกาศผลการคัดเลือก