สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด

นายวีระ เขื่อนคำ
ปลัด อบต.เมืองลี


นางสาวปรียกาญ อินทะพุด
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวนัยนา สิทธิ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายชรินทร์ จันต๊ะ
เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน


นายสุรินทร์ ราชยศ
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวนิลวรรณ ธิมา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวกันตพร อินเปิ้น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


นายสรศักดิ์ บัตริยะ
พนักงานขับรถ


นายวิมล ฐานะ
นักการภารโรง


นางขันทอง แจ่มสายพงษ์
แม่บ้าน