สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด

นายวีระ เขื่อนคำ
ปลัด อบต.เมืองลี


นางสาวปรียกาญ อินทะพุด
หัวหน้าสำนักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป


นางสาวปรียกาญ อินทะพุด
หัวหน้าสำนักปลัด

งานพัฒนาชุมชน


จ.อ.วชิรพันธ์  ปัญสุภารักษ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

งานนโยบายและแผน


นายพงศกร  เขื่อนคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

งานบริหารงานบุคคล


นางสาวปรียกาญ อินทะพุด
หัวหน้าสำนักปลัด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายสุรินทร์ ราชยศ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นางสาวนิลวรรณ ธิมา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวธันยารัตน์  ป่องนันท์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายสรศักดิ์ บัตริยะ
พนักงานขับรถ


นายวิมล ฐานะ
นักการภารโรง


นางขันทอง แจ่มสายพงษ์
แม่บ้าน


นายอดิพงษ์  ป่องนัน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน