กองช่าง

กองช่าง

นายทรงเกียรติ กองวี
ผอ.กองช่าง


นายธนกมล ตุ่นคำ
นายช่างโยธา


ส.ต.อนุรักษ์ หลวงพรม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ


นายจีระศักดิ์ บัตริยะ
ผู้ช่วยช่างโยธา


นางสาวอัจฉริยา จันอูน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองช่าง