กองคลัง

กองคลัง

นางปฎิญญา เสนากูล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาการหัวหน้าส่วนการคลัง


นายกฤษกรณ์ สิทธิ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวดารุณี เสนนะ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


จ.ส.ต.ธนโชติ มาอิ่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาวรัชฎา ฐานะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี