กองการศึกษาฯ

กองการศึกษา


นางกฤษณา สุวรรณา
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวณภัสภรณ์ บัตริยะ
ผู้ช่วยธุรการกองการศึกษา


นางคนึงหา เจริญพืชผลไทย
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางศรีธร ทะโน
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางบุญเฑียร อินทร์ขวาง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางวาสนา จินะแปง
ผู้ดูแลเด็ก


นางประนอม อาโน
ผู้ดูแลเด็ก


นางมณีวรรณ ปิงดี
ผู้ดูแลเด็ก


นางมยุเรศ ทิศานุรักษ์
ผู้ดูแลเด็ก