กองการศึกษาฯ

กองการศึกษา


นางกฤษณา สุวรรณา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวณภัสภรณ์ บัตริยะ
ผู้ช่วยธุรการกองการศึกษา

 


นางคนึงหา เจริญพืชผลไทย
ครูผู้ดูแลเด็ก

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางศรีธร ทะโน
ครูผู้ดูแลเด็ก

 


นางบุญเฑียร อินทร์ขวาง
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางวาสนา จินะแปง
ผู้ดูแลเด็ก


นางประนอม อาโน
ผู้ดูแลเด็ก


นางมณีวรรณ ปิงดี
ผู้ดูแลเด็ก


นางมยุเรศ ทิศานุรักษ์
ผู้ดูแลเด็ก

นายนาวี  จ๊ะโม่ง
พนักงานขับรถกองการศึกษา