ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานเทศกาลของดีตำบลเมืองลี
15/11/2018

ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
13/09/2018

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
06/09/2018

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายวิชาการที่ว่าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการที่ว่าง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฎิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
29/08/2018

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายวิชาการที่ว่าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการทอสอบเพื่อเปลี่ยนสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
29/08/2018

การดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561
28/08/2018

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อเปลี่ยนสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
31/07/2018

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป เพื่อดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
18/07/2018

ประกาศราคาค่าเช่ามาตราฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)ภาษีโรงเรือยและที่ดิน
14/06/2018

ตารางกำหนดอัตราภาษีบำรุงท้องที่
14/06/2018

ประกาศราคาการเก็บภาษี
14/06/2018

ประกาศราคากลางที่ดินภาษีบำรุงท้องที่
14/06/2018

การเก็บภาษี
14/06/2018

กิจกรรมรดน้ำดำหัวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนื่องในการเทศกาลปี๋ใหม่เมือง
25/04/2018

ราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู)
23/04/2018

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน ด้วยความซื้อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
23/11/2017

ราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
09/11/2017

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ายนาทะนุง-นาคา,สายนาคา-น้ำแขว่ง ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
24/10/2017

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบเสริมแอสฟัลส์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) ตำบลเมืองลี
11/10/2017

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
28/09/2017