ประกาศราคาค่าเช่ามาตราฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน)ภาษีโรงเรือยและที่ดิน